STATUT

ZESPOŁU ŻŁOBKOWO – PRZEDSZKOLNEGO

Statut
Zespołu Żłobkowo-Przedszkolnego w Grudziądzu

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy statut, zwany w dalszej części Statutem, określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej treści Zespołem, którego pełna nazwa brzmi: Niepubliczny Zespół Żłobkowo-Przedszkolny w Grudziądzu.
2. Założycielami Zespołu są osoby prowadzące placówki o których mowa w ust. 3 tj. w zakresie placówek o których mowa w ust. 3 lit. a – ATM Bussines Group Sp. z o.o. w Grudziądzu, zaś w stosunku do placówki o której mowa w ust. 3 lit b i c – Strefa Edukacji E=mc2 Sp. z o.o. w Grudziądzu.
3. W skład Zespołu chodzą następujące placówki:
    a. Żłobek Niepubliczny „Bayerek” w Grudziądzu,
    b. Żłobek Niepubliczny „Lucy Baby” w Grudziądzu,
    c. Niepubliczne Przedszkole „Dobre Przedszkole” w Grudziądzu,
zwane w dalszej części Placówkami.
4. Placówki wpisane są do właściwych rejestrów prowadzonych przez właściwe organy państwa, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
5. Siedziba Zespołu mieści się w pod adresem: 86-300 Grudziądz ul. Chełmińska 206. Siedziba Zespołu pozostaje każdorazowo siedzibą Placówek o których mowa w ust. 3, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego wykluczają taką możliwość.
6. Postanowienia Statutu nie naruszają postanowień statutów Placówek wchodzących w skład Zespołu, jak również ich niezależności i odrębności.
7. Postanowienia niniejszego statutu znajdują zastosowanie do funkcjonowania Placówek, w takim zakresie jaki wynika to ze Statutu.
8. W przypadku kolizji treści postanowień statutów Placówek z treścią niniejszego Statutu pierwszeństwo stosowania znajdują przepisy niniejszego Statutu.

§ 2
Cele i zadania

Placówki o których mowa w § 1 ust. 2 realizują swoje cele i zadania w zakresie w jakim wynika to z treści ich statutów oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego regulującego ich funkcjonowanie.

§ 3
Dyrektor Zespołu

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, rodzaje oraz kompetencje organów Placówek określone są ich statutami.
2. Dyrektor Zespołu jest równocześnie dyrektorem każdej z Placówek.
3. Dyrektorem Zespołu może być wyłącznie osoba, której kwalifikacje pozostają właściwe i umożliwiają pełnienie funkcji dyrektora każdej Placówki wchodzącej w skład Zespołu.
4. O ile statuty Placówek przewidują istnienie innych niż Dyrektor funkcji i stanowisk kierowniczych, postanowienia ust. 3 znajdują odpowiednie zastosowanie do osób pełniących takie funkcje i stanowiska kierownicze.

§ 4
Organizacja Zespołu

1. Organizacja Placówek określona jest ich statutami, z zastrzeżeniem ust. 2 – 5.
2. Osoby wykonujące pracę zarobkową na rzecz Placówek, jak również dzieci uczęszczające do Placówek upoważnione są do korzystania z pełnej bazy technicznej, organizacyjnej, lokalowej, materiałowej jak również personelu Placówek wchodzących w skład Zespołu.
3. Korzystanie o którym mowa w ust. 2 następuje z poszanowaniem odrębności każdej z Placówek, jak również z uwzględnieniem odmiennych celów i zadań każdej z Placówek.
4. Zabronione jest korzystanie o którym mowa w ust. 2, w sposób skutkujący wystąpieniem lub istotnym ryzykiem wystąpienia sytuacji połączenia dzieci uczęszczających do Placówek o których mowa w § 1 ust. 3 lit. a i b z dziećmi uczęszczającymi do Placówki o której mowa w § 1 ust. 3 lit. c.
5. Tworzy się wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną Zespołu oraz Placówek. Szczegółowe zasady organizacji obsługi o której mowa w zd. 1 określać może porozumienie pomiędzy podmiotami o których mowa w § 1 ust. 2.

§ 5
Nauczyciele, opiekunowie, inne osoby wykonujące pracę zarobkową na rzecz Placówek

1. Miejscem wykonywania pracy przez osoby wykonujące pracę zarobkową na rzecz Placówek jest każdorazowo siedziba Zespołu, chyba że z treści stosunku prawnego łączącego osoby wykonujące pracę zarobkową z podmiotami o których mowa w § 1 ust. 2, Zespołem lub Placówkami wynika coś innego.
2. Szczegółowy zakres praw, zadań i obowiązków osób wykonujących pracę zarobkową na rzecz Placówek określają statuty Placówek.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Podmioty o których mowa w § 1 ust. 2 oraz osoby o których mowa w § 5 zobowiązane są do współpracy oraz podejmowania wszelkich działań mających na celu najpełniejszą realizację postanowień niniejszego Statutu oraz statutów Placówek.
2. W sprawach nieuregulowanych w Statucie znajdują zastosowanie postanowienia statutów Placówek.
3. Niniejszy Statut stanowi integralną cześć statutów Placówek.
4. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do Statutu zostaje on:
   a. zamieszczony na stronach internetowych Placówek, o ile Placówki takie strony posiadają,
   b. udostępniany na prośbę zainteresowanych przez dyrektora zespołu lub dyrektora Placówki.
5. Regulaminy i akty o charakterze wewnętrznym obowiązujące w Placówkach oraz w Zespole nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Statutu, jak również statutów poszczególnych Placówek.
6. Niniejszy Statut nadany zostaje przez podmioty o których mowa w § 1 ust. 2.
7. Zmian w statucie dokonują podmioty o których mowa w § 1 ust. 2.
8. Podmioty o których mowa w § 1 ust. 2 ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania Zespołu.
9. Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2019 roku i obowiązują do czasu jego zmiany lub uchylenia.

Kopiowanie zabronione.
Placówka Statut Zespołu