» Program wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Program powstał w oparciu o następujące prawne podstawy:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 72
 • Deklaracja Praw Człowiek
 • Konwencja Praw Dziecka art. 3, 19 33
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity DZ.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami.).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 • Statut przedszkola

Założenia programowe: program stworzony został w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego oraz odpowiada zaleceniom zawartym w Rozporządzeniu MEN w sprawie dopuszczenia do użytku programów wychowania przedszkolnego. Realizowany będzie we wszystkich grupach wiekowych w przedszkolu i stanowi podstawę do opracowanych przez poszczególne nauczycielki systemów wychowawczych dla konkretnych grup.
Program wychowawczy zawiera opis norm i wartości , które przyjęte zostały w naszym przedszkolu jako priorytetowe do respektowania w codziennym życiu i które staramy się wpoić naszym podopiecznym. Naszym nadrzędnym celem jest dbać o harmonijny rozwój dzieci zgodnie z ich potencjałem i z poszanowaniem ich odrębności. Staramy się aby oddziaływać na dzieci pozytywnym modelowaniem , wzmacniać to co dobre i kształtować cechy, które pozwolą im na sprawne poruszanie się w społeczeństwie. Pragniemy wychować dzieci na ludzi szczęśliwych, mających poczucie bezpieczeństwa i znających swoją wartość aby w zgodzie z sobą i z innymi potrafiły realizować swoje cele .
Przedszkole wspiera działania wychowawcze rodziny i uznaje priorytet domu rodzinnego w wychowaniu dziecka.

Cele główne programu:

 • Wychowanie dziecka wszechstronnie rozwiniętego, samodzielnego, umiejętnie współżyjącego i współdziałającego z innymi, znającego najbliższe środowisko i gotowego do podjęcia zadań w szkole.
 • Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych predyspozycji, uzdolnień i zainteresowań, niwelując ewentualne trudności edukacyjne oraz inne problemy.
 • Kształcenie umiejętności rozpoznawania, wyrażania i akceptowania siebie i innych w duchu poszanowania godności osobistej.

Cele szczegółowe programu:

 • wspierać rozwój intelektualny, emocjonalny dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych predyspozycji
 • uzyskanie przez dzieci gotowości do radzenia sobie z trudnościami wieku dziecięcego
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • budowanie pozytywnego obrazu siebie
 • uświadamianie dziecku jego praw i obowiązków
 • uczenie porozumiewania się, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
 • kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego wszechstronnego rozwoju osobistego
 • rozwijanie zdolności rozumienia i akceptowania przez dziecko potrzeb, oczekiwań i odrębności drugiego człowieka
 • uczenie odpowiedzialności za siebie i innych
 • pomoc dziecku w rozwijaniu zdolności do samokontroli
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci niezbędnych do nawiązywania i utrzymywania poprawnych relacji z innymi
 • kształtowanie u dziecka poczucia przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej
 • wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez sztukę ( muzykę, formy plastyczne, małe formy teatralne i inne )
 • kształtowanie życzliwego i otwartego stosunku do przyrody.
  Aby zrealizować zakładane cele i stworzyć warunki ułatwiające dojrzewanie i rozwój dzieci w przedszkolu, tworzymy środowisko zaspakajające ich potrzeby fizyczne, emocjonalne i intelektualne. Proponujemy intelektualne wyzwania stymulujące rozwój. Dbamy by atmosfera wychowawcza była pełna troski, zrozumienia i szacunku, pozwalamy aby dziecko rozwijało się jako samodzielny człowiek o odrębnej osobowości.

Osiąganie celów wychowawczych podlega następującym zasadom:

 • zasada afirmacji: dostrzeganie, chwalenie, komunikowanie pozytywnych rzeczywistych dokonań dziecka, jego zdolności. Świadomie rezygnujemy z krytyki i nie wskazujemy wad.
 • Zasada otwartej komunikacji: przekazywanie dziecku informacji i doświadczeń stosownie do jego zdolności ich rozumienia i przyswojenia. Dzieci uczymy szczerej , otwartej rozmowy i wzajemnego szacunku.
 • Zasada istnienia norm: od początku roku szkolnego w każdej grupie wprowadza się reguły obowiązujące podczas zajęć przedszkolnych np. w formie kontraktu.
 • Zasada bliskiego kontaktu z dzieckiem: szczery, bliski kontakt z dzieckiem tworzy ciepłą i bezpieczną relację. Dorosły staje się sojusznikiem dziecka w pokonywaniu trudności.
  Procedury osiągania celów wychowawczych.

Cele wychowawcze realizowane będą w toku codziennej pracy przedszkola poprzez realizację celowych zadań, prezentowania przez kadrę oczekiwanych wzorców osobowych oraz organizowanie konkretnych sytuacji wychowawczych. Planowane są następujące formy pracy:

 • praca indywidualna z dzieckiem
 • zabawy oraz inne formy aktywności dziecięcej pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy
 • spacery i wycieczki
 • zajęcia organizowane przez nauczyciela dla całej grupy lub dla wybranych dzieci
 • udział w imprezach i uroczystościach organizowanych w przedszkolu lub w innym środowisku.

System nagradzania i karania:
System realizowany jest zgodnie z założeniem iż dziecko aby czuć się bezpiecznie potrzebuje jasno wytyczonych granic. Należy wyznaczyć mu odpowiednie do wieku, zrozumiałe zasady i granice, których powinno przestrzegać. Musi też znać konsekwencje ich nieprzestrzegania. Dorośli korygują zachowania dziecka, wspierają właściwe zachowania i postawy, utrwalają je poprzez pochwały i nagrody, nawet gdy są to tylko próby podejmowania oczekiwanych zachowań.
System stworzony został w oparciu o następujące zasady:

 • ocenie podlega zachowanie dziecka i jego czyny, a nie to jakie ono jes
 • pozytywne zachowania wzmacniane są nagrodami
 • poprzez doświadczanie konsekwencji swych zachowań dziecko uczy się dokonywania prawidłowego wyboru zachowań
 • jasno postawione kryteria dobra i zła pozwolą na silne i jednoznaczne powiązanie ze sobą zachowania dziecka ze skutkiem
 • stosowanie systemu kar i nagród jest konsekwentne aby dziecko wiedziało, jakie zachowania są aprobowane, a na jakie nigdy nie będzie akceptacji ze strony dorosłych
 • pobyt w przedszkolu ma być dla dziecka zorganizowany w sposób , który spowoduje przewidywalność rytmu dnia co wpłynie na poczucie bezpieczeństwa, przygotuje na nowe wyzwania i nie wywoła szkodliwych napięć.

Wzmacnianie pozytywnych zachowań dziecka odbywa się poprzez:

 • stosowanie zachęt
 • stosowanie pochwał
 • werbalizację uznania za konkretne zachowanie w indywidualnej rozmowie lub na forum grupy oraz przed rodzicami
 • stosowanie nagród materialnych np. znaczki, naklejki, oraz nagród symbolicznych np. powierzenie ważnej funkcji w grupie, otrzymanie w pierwszej kolejności atrakcyjnej zabawki.Karanie stosowane jest ostrożnie i z dużą wstrzemięźliwością. Zawsze należy informować dziecko i ostrzegać przed konsekwencjami negatywnego zachowania kiedy je podejmuje. Jeśli mimo upomnienia i ostrzeżenia uporczywie przekracza wyznaczone granice można stosować karę, która:
 • powinna być wymierzona zaraz po przewinieniu
 • powinna być proporcjonalna do przewinienia
 • powinna być zrozumiałą dla dziecka konsekwencją jego zachowaniaW przedszkolu nigdy nie stosuje się kar fizycznych.

Metody dyscyplinowania dzieci:

 • umożliwienie doświadczania przez dzieci naturalnych konsekwencji ich zachowań
 • reprymendy czyli rozmowy na temat negatywnego zachowania dziecka w formie ostrzeżenia, wyjaśnienia, przypomnienia zasad
 • odwołanie się do autorytetów czyli reprymenda w kontakcie z dyrektorem, rodzicem lub innej znaczącej osoby
 • odebranie dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy i przedstawienie zagrożenia jakie niesie ze sobą taka zabawa
 • czasowe odsunięcie dziecka od grupy i zabawy w ustronne, oznaczone miejsce, w którym może przemyśleć swoje zachowanie, wyciszyć się, przerwać niewłaściwe zachowanie np. na krzesełku przemyśleń
  • odmówienie dziecku nagrody.

Dużą rolę przypisujemy potrzebie wspierania dziecka w rozwijaniu umiejętności budowania przez dziecko pozytywnych kontaktów z otoczeniem.

Wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka realizowane jest w kilku formach i etapach:

 • na początku formowania grupy przedszkolnej nauczyciel prowadzący, wraz z dziećmi, ustala zasady funkcjonowania obowiązujące w grupie i w sytuacjach sprzyjających temu odwołuje się do nich w przyszłości
 • w sytuacjach konfliktowych w celu rozwiązania problemu lub jego określenia i skonkretyzowania, nauczyciel odwołuje się do zasad , przypomina o ich istnieniu i obowiązywaniu w codziennym życiu grypy
 • szukając rozwiązań w sytuacjach konfliktowych poszukiwanie rozwiązań satysfakcjonujących obie strony
 • doskonalenie komunikacji w trudnych sytuacjach np. proszenie o pomoc nauczyciela, rozmowa o trudnościach, przepraszanie, proszenie o włączenie do wspólnej zabawy i.t.p.
 • wyrażanie w konsekwentny i jednoznaczny sposób zdecydowanej dezaprobaty wobec wszelkich przejawów agresji w relacjach między dziećmi.

Model nauczyciela-wychowawcy w przedszkolu.
Wzór osobowy nauczyciela, jego kompetencje zawodowe i styl funkcjonowania społecznego jest trudnym do przecenienia elementem środowiska wychowawczego w przedszkolu. Dla dzieci nauczyciel stanowi często jeden z najważniejszych w okresie przedszkolnym autorytet i wzór do naśladowania. Oczekujemy więc następujących cech u naszych nauczycieli:

 • wychowawca jest przyjacielem dziecka, rozumie i respektuje jego potrzeby
 • nauczyciel szanuje prawa dziecka
 • jest otwarty na potrzeby i problemy dziecka, współdziała z otoczeniem w pracy oraz z rodziną, realizując zadania wychowawcze wspiera każdego wychowanka w jego indywidualnym rozwoju
 • swoim osobistym przykładem kształtuje postawy moralne dzieci
 • planuje i realizuje cele wychowawcze w oparciu o swoje stale poszerzane kompetencje zawodowe.

Absolwent naszego przedszkola.
Realizując zadania wychowania przedszkolnego spodziewamy się iż nasi absolwenci:

 • są przygotowani do podjęcia obowiązku szkolnego
 • znają i potrafią wykorzystać swoje mocne strony oraz potrafią pokonywać napotykane trudności
 • posiadają realistyczny obraz siebie
 • potrafią zgodnie współdziałać podczas wykonywania zadań
 • rozumieją i akceptują prawo do odmienności innych osób
 • są komunikatywni i nie boją się wyrażać swoich opinii
 • pomagają innym gdy potrzebują oni pomocy
 • posiadają umiejętność mówienia o trudnościach, potrafią radzić sobie z trudnościami wieku przedszkolnego i stresem
 • aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola, grupy rówieśniczej, rodziny
 • rozumieją swoje prawa i szanują prawa innych
 • potrafią zadbać o swoje bezpieczeństwo i zdrowie
 • szanują środowisko przyrodnicze.

Współpraca z rodzicami, opiekunami dzieci.
W celu ujednolicenia oddziaływań wobec dzieci w procesie wychowania, nauczania i opieki niezbędne jest aby komunikowanie się między kadrą przedszkola a opiekunami dzieci przebiegało płynnie i bez zakłóceń. W celu zapewnienia dostępu do wiedzy o zamierzeniach edukacyjnych i wychowawczych przedszkola realizowane będą następujące zadania:

 • podczas pierwszego spotkania nauczyciela z rodzicami podopiecznych dzieci, przekazany zostanie zarys programu pracy na najbliższy rok
 • podczas zebrania z rodzicami dzieci nowoprzyjętych do przedszkola zostaną oni zapoznani z programem wychowawczym placówki
 • w trakcie organizowanych zajęć otwartych rodzice uzyskają bieżące informacje o pracy grupy, o postępach dzieci i planowanych działaniach na najbliższy okres
 • podczas imprez okolicznościowych dzieci prezentują swoje umiejętności i wymagane okolicznościami formy zachowania
 • rodzice mogą również brać udział w proponowanych formach upowszechniania wiedzy pedagogiczno-psychologicznej dotyczącej rozwoju dzieci, funkcjonowania rodziny czy innych tematów zaproponowanych do rozwinięcia
 • rodzice mają możliwość kontaktowania się z kadrą przedszkola w tym z pedagogiem- terapeutą, psychologiem czy logopedą w formie telefonicznej, poprzez e-przedszkole czy w formie bezpośrednich spotkań w sprawach dotyczących rozwoju dzieci, problemów wychowawczych wieku przedszkolnego, funkcjonowania rodziny czy innych spraw.

Program wychowawczy przedszkola zawiera ogólne cele, formy i zasady wychowania realizowane w naszym przedszkolu. Program ma charakter otwarty i może być poszerzany o nowe treści wynikające na przykład z planowanego na nowy rok szkolny tematu wiodącego czy udziału placówki w nowych ogólnopolskich programach o charakterze wychowawczym czy profilaktycznym.
Program wychowawczy przedszkola został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 17.04.2013 roku.