» Roczny plan pracy przedszkola

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Kliknij tutaj aby dodać swój tekst

Zarządzanie i organizacja pracy przedszkola
OBSZAR CEL ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI OSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN REALIZACJI

I. Zarządzanie i organizacja pracy przedszkola I. Aktualizacja

dokumentacji

przedszkola,

organizacja pracy przedszkola

Opracowanie planu pracy przedszkola na rok szkolny 2022/23 Dyrektor, RP 26.08.2022r.
Monitorowanie dokumentacji pod kątem zgodności z aktualizowanymi przepisami prawa dyrektor cały rok
Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przez nauczycieli nauczyciele cały rok
Organizacja nowego roku szkolnego dyrektor 26.08.2022
Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej. Dyrektor, wychowawcy grup Do 1 lipca 2023
II. Rozwój zawodowy nauczycieli Określenie potrzeb w zakresie kształcenia i doskonalenia – wnioski nauczycieli dyrektor, 25.08.2022r.,

cały rok

Opracowanie planu szkoleń dla nauczycieli dyrektor IX/2022
Wspieranie samodoskonalenia nauczycieli dyrektor, cały rok
Szkolenia RP dyrektor,

nauczcyciel metodyk ODiDZN

12/2022

05/2023

Wzbogacanie księgozbioru przedszkolnego dyrektor, właściciel cały rok
Gromadzenie artykułów, czasopism i literatury współczesnej promującej zagadnienie kształtowania i inspirowania pozytywnych postaw u dzieci dyrektor, nauczyciele cały rok
Poszukiwanie nowych, ciekawych metod pracy w szczególności zajęć umuzykalniających.

Wprowadzanie do codziennych zajęć Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Nauczyciele

nauczyciele

cały rok,

jeden raz w tygodniu

III. Kontynuacja WDN Wykorzystanie zdobytych na szkoleniach umiejętności w praktyce, upowszechnianie  wiedzy wśród nauczycieli przedszkola – zajęcia koleżeńskie. nauczyciele kontraktowi – zajęcia koleżeńskie 1 raz w roku
IV. Wzbogacanie bazy przedszkola – poprawa warunków działalności przedszkola Zakup zabawek dla wszystkich grup wiekowych wg zgłoszonych potrzeb i zasobów finansowych dyrektor ds. dydaktycznych, Prezes Strefy Edukacji E=mc2 cały rok
V. Dbanie o wizerunek przedszkola – klimat i kulturę Dbanie o estetykę placówki i jej otoczenie wszyscy pracownicy cały rok
Prezentowanie właściwej postawy wobec rodziców i innych partnerów przedszkola – otwarcie na współpracę, prezentowanie wysokiej kultury bycia dyrektor, nauczyciele cały rok
Podjęcie przez nauczycieli dodatkowych obowiązków związanych z działalnością przedszkola, organizowanie konsultacji dla rodziców, koordynowanie imprez przedszkolnych nauczyciele cały rok
VI. Promocja przedszkola Prowadzenie strony internetowej przedszkola i jej bieżąca aktualizacja Osoba odpowiedzialna za stronę,

Strefa Edukacji E=mc2

cały rok
Udział w imprezach na terenie miasta Grudziądza i poza nim. dyrektor, nauczyciele cały rok
Organizowanie uroczystości rodzinnych na terenie przedszkola nauczyciele zgodnie z kalendarzem uroczystości przedszkolnych
II. Kształcenie I. Dobór programów wychowania przedszkolnego Przegląd programów ministerialnych i autorskich. Ocena realizowanego programu. RP 26.06.2022
Wybór programów wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/22, dopuszczenie zestawu programów na rok szkolny 2021/22; RP

dyrektor

25.08.2022
II . Organizacja przebiegu procesu dydaktyczno – wychowawczego Dbałość o bezpieczeństwo – upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa wśród dzieci. Nauczyciele, instytucje współdziałające-straż miejska, policja cały rok
Zorganizowanie na terenie przedszkola imprez edukacyjnych – udział w spektaklach teatralnych w Grudziądzu. Udział w zajęciach poza placówką. dyrektor, nauczyciele cały rok
Systematyczne prowadzenie zajęć z dziećmi na temat prawidłowych relacji z otoczeniem – zachęcenie do współdziałania w grupie, tworzenie umów regulujących zachowania dzieci wobec innych ludzi (rówieśników, członków rodziny, itp.) zapoznanie dzieci z Dziecięcym Kodeksem Zachowań. Kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań – nagradzanie za ich stosowanie. Uświadamianie dzieciom odmienności każdego człowieka, konieczności jej uszanowania nauczyciele cały rok
Aranżowanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu twórczej aktywności poprzez: formy sceniczne (prezentacje na terenie przedszkola i poza nim), poszerzenie doświadczeń plastyczno – konstrukcyjnych (wystawy prac), ekspresję muzyczną (udział w konkursach) i inne formy nauczyciele, dyrektor cały rok
Indywidualizacja pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauczyciele, cały rok
Prowadzenie zajęć dodatkowych: muzyczno – rytmicznych, zajęcia sportowo-piłkarskie, Capoeira, robotyka instruktorzy cały rok
Wykorzystanie terenu przy przedszkolu podczas zajęć ruchowych, plastycznych przyrodniczych, rekreacyjnych. nauczyciele cały rok
Organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu, organizowanie gier zespołowych nauczyciele cały rok
Wykorzystanie sali gimnastycznej do zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych ; nauczyciele cały rok
Zapewnienie dzieciom stałego kontaktu z muzyką nauczyciele cały rok
Wykorzystanie w pracy dydaktycznej i wyrównawczej edukacyjnych programów komputerowych i tablicy interaktywnej w pracy z dziećmi 5 i 6-letnimi nauczyciele cały rok
Diagnozowanie poziomu funkcji percepcyjno – motorycznych (dokumentowanie obserwacji wstępnej); tworzenie opinii dla PPP, organizowanie pomocy specjalistycznej dla dzieci ze stwierdzonymi deficytami w zakresie funkcji percepcyjno – motorycznych. Współpraca z rodzicami w tym zakresie dyrektor, nauczyciele, logopeda, psycholog, cały rok
III. Efekty pracy dydaktyczno – wychowawczej Diagnozowanie poziomu wiedzy i  umiejętności wychowanków-prowadzenie obserwacji pedagogicznych. nauczyciele cały rok
Diagnoza gotowości szkolnej nauczyciel  grupy Kubusiów i Tygrysków IV 2023
Udział w organizowanych przeglądach, konkursach i imprezach w przedszkolu i poza nim. Eksponowanie sukcesów nauczyciele cały rok
III. Wychowanie i opieka  I. Podnoszenie jakości pracy wychowawczej i podejmowanie działań profilaktycznych Doskonalenie własnego warsztatu pracy – udział w szkoleniach, kursach, studiach, warsztatach. nauczyciele cały rok
Zapobieganie i szybkie reagowanie na zaistniałe trudności wychowawcze; współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Prowadzenie zajęć profilaktycznych z dziećmi przez pracowników PPP  i zatrudnionych w przedszkolu specjalistów. nauczyciele, pracownicy PPP, logopeda, psycholog, pedagog specjalny cały rok
Organizacja spotkań ze specjalistami w celu pedagogizacji rodziców np. w zakresie dojrzałości szkolnej, nadpobudliwości, agresji, wad wymowy, postawy i innych w miarę potrzeb pedagog specjalny, nauczyciele w ciągu roku przedszkolnego
 

 

II. Doskonalenie pracy opiekuńczej

Współdziałanie w procesie wychowawczym z domem rodzinnym.

Systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych dzieci.

Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców

nauczyciele cały rok
Informowanie rodziców o formach pomocy i instytucjach niosących pomoc dyrektor,  nauczyciele cały rok szkolny
IV. Współpraca ze środowiskiem I. Aktywizowanie rodziców do współpracy z przedszkolem Dostępność Statutu przedszkola dla Rodziców, zapoznanie rodziców z celami i zadaniami Rocznego planu pracy, planu nadzoru pedagogicznego, programem wychowawczym, koncepcją przedszkola, zestawem dopuszczonych do użytku  programów wychowania przedszkolnego dyrektor, nauczyciele cały rok, zebranie ogólne rodziców oraz spotkania grupowe;
Angażowanie rodziców w życie przedszkola. Organizowanie imprez dla dzieci, pomoc w przygotowaniu uroczystości (dekoracje, stroje, itp.) dyrektor, nauczyciele, rodzice cały rok
II . Rozwijanie współpracy z innymi placówkami oświatowymi i lokalnymi Współpraca ze szkołami  podstawowymi, PPP.

Zorganizowanie wycieczki na miejskie obiekty sportowe, do CEE, muzeum, planetarium, szkołą muzyczną, szkołą podstawową.

dyrektor, nauczyciele cały rok
Korzystanie z możliwości współpracy z: biblioteką, Strażą Pożarną, Komendą Policji, Ośrodkiem Zdrowia, Strażą Miejską. dyrektor, nauczyciele cały rok
Kalendarz stałych uroczystości
Termin

 

Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie scenariusza
20 Wrzesień  2022r. Światowy Dzień Przedszkolaka Monika Kozłowska/Agnieszka Prądzińska/Aleksandra Świder
7 Październik 2022r Pasowanie na przedszkolaka Monika Kozłowska/Agnieszka Pradzińska
14 październik 2022r. Dzień Edukacji Narodowej  Agnieszka Janczewska, Magdalena Krośnicka
28 Październik 2022r. Halloween Aleksandra Świder/Agnieszka Janczewska
10 listopad 2022r. Dzień Niepodległości Agnieszka Janczewska, Magdalena Krośnicka
 

25 Listopad  2022r.

Listopad  2021r.

 

Święto Pluszowego Misia

Andrzejki

Grupy starsze:

M. Krosnicka, A.Iwanicka

Grupy młodsze:

A. Pradzińska/ A. Świder

wychowawcy grup

listopad/grudzień 2021 Zajecia otwarte dla rodziców Zajęcia rytmiczno – umuzykalniające – Anna Iwanicka
Listopad/Grudzień 2022 Kiermasz Bożonarodzeniowy E.Rogowska/A.Dykalska
Grudzień  2022r. Wyjście na Jarmark Sw Mikołaja

Mikołajki w przedszkolu

Grupy najstarsze:

Magdalena Krośnicka, Agnieszka Janczewska

wychowawcy poszczególnych grup

Grudzień 2022r. Wigilia, spotkanie opłatkowe, wizyta św. Mikołaja

( zakup upominków – książki)

Właściciel/dyrektor/

wychowawcy

Styczeń 2023r. Kolędowanie z rodzicami Grupy najstarsze:

Agnieszka Janczewska, Magdalena Krośnicka

30 styczeń – 12 luty 2023 Ferie zimowe
24-25 styczeń 2023

 

10  luty 2023

Dzień Babci i Dziadka,

Bal karnawałowy

Wychowawcy grup,

A. Dykalska, E. Rogowska, A.Prądzińska

14 luty 2023r. Walentynki Wychowawcy grup
marzec 2023 Konkurs na najładniejszą rodzinną ozdobę wielkanocną Wychowawcy grup/Dyrektor
31 marzec  – 6 kwiecień 2023 Kiermasz wielkanocny E. Rogowska, A.Dykalska
21 marzec 2023r. Pierwszy Dzień wiosny Agnieszka Janczewska

Monika Kozłowska

8 marca 2023r. Dzień kobiet Wychowawcy grup

14 kwiecień 2023r. 
 

Dzień Służby Zdrowia

A.Iwanicka, M. Krośnicka
7 Kwiecień 2023r. Śniadanie wielknocne, wizyta zajączka wielkanocnego Wychowawcy grup
Kwiecień ( II połowa)2023r. Zajęcia otwarte osoby prowadzące język aangielski
Maj 2023 Konkurs recytatorski w j. angielskim

pt. „We love English”

Wychowawcy/Dyrektor
27 k

ń 2021r. Wychowawcy/ Dyrektor
4 Maj 2021

wiecie

 

5 maja 2023

Święto Flagi Państwowej- Apel A.Janczewska, M. Krosnicka
 

Maj 2023r..

 

Konkurs plastyczny „Kocham Cię Polsko”

Wychowawcy grup
23-24  Maj 2023r. Dzień Matki i Ojca Wychowawcy poszczególnych grup
1 Czerwiec 2023r. Dzień dziecka Anna Iwanicka, M. Krosnicka, A.Janczewska
 

12 czerwiec 2023r.

 

 

Konkurs „Mam talencik”

Wychowawcy grup/Dyrektor
 

16/17 czerwiec 2023r.

 

Zielona noc sześciolatków

Wychowawca grupy/ Dyrektor
Czerwiec 2023r. Pożegnanie dzieci idących do szkoły  

Agnieszka Janczewska

 

Magdalena Krosnicka

Harmonogram wycieczek

TEMATYKA WYCIECZKI 

TERMIN

Wycieczki związane z realizacją planowanej tematyki kompleksowej

 

Szkoły Podstawowe znajdujące się w pobliżu placówki – Kubusie;

Biblioteka Publiczna w Grudziądzu

Urzędy i zakłady użyteczności publicznej- poczta, apteka, przychodnia zdrowia, CK Teatr

Centrum Edukacji Ekologicznej, Planetarium, Muzeum- zajęcia plastyczne dla przedszkolaków

Miejski Dom Kultury, Miejsca pamięci narodowej, Policja, Szkoła muzyczna

Według miesięcznych planów pracy.
Wycieczki :

Miejsca wycieczek oraz dokładne daty ustalone zostaną w II semestrze 2022/23

Maj/czerwiec 2023
Plan współpracy z biblioteką
lp. PROPOZYCJA

TERMIN

1 Wypożyczanie książek dla grupy do czytania w przedszkolu W ciągu roku szkolnego
2 Zajęcia biblioteczne Uzgodnienie z bibliotekarzem
3 Czytanie przez bibliotekarki lub zaproszonych gości literatury dziecięcej w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. raz na kwartał
Plan współpracy z rodzicami

Lp

Tematyka spotkań

Odpowiedzialny

1 Organizacja zebrań:

1.Organizacyjno – informacyjne do 30.09.2021r. ( Przedszkole)

dyrektor, wicedyrektor

nauczyciele poszczególnych grup

2 Prowadzenie rozmów indywidualnych na temat rozwoju dzieci . nauczyciele oddziałów
3 Prowadzenie indywidualnych konsultacji z Rodzicami dzieci 6-letnich w celu omówienia diagnozy wstępnej i końcowej połączone z wydaniem  na koniec roku szkolnego pisemnej „ Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w klasie I”. nauczyciel grupy Kubusiów, dyrektor i wicedyrektor

XI/2022, IV/2023

4 Systematyczne prowadzenie korespondencji e-mailowej z Rodzicami przez i-przedszkole. nauczyciele oddziałów
5 Organizowanie zajęć otwartych w przedszkolu .- I i II semestr z uwzględnieniem zajęć muzycznych; nauczyciele oddziałów , dyrektor XII/2022, IV/2023

 

6 Włączenie rodziców do organizacji i udziału w  uroczystościach przedszkolnych , np. kolędowanie,  Dzień Babci i Dziadka,  Dnia Matki, Dnia Ojca, Dnia Dziecka; nauczyciele grup, wg kalendarza imprez
7 Włączanie Rodziców do pomocy nad sprawowaniem opieki nad dziećmi podczas wycieczek , lokalnych przedszkolnych imprez kulturalnych. dyrekcja, nauczyciele grup
8 Włączenie rodziców do udziału w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. nauczyciele poszczególnych grup