» Roczny plan pracy przedszkola

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Kliknij tutaj aby dodać swój tekst

Zarządzanie i organizacja pracy przedszkola
OBSZAR CEL ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI OSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN REALIZACJI

I. Zarządzanie i organizacja pracy przedszkola I. Aktualizacja

dokumentacji

przedszkola,

organizacja pracy przedszkola

Opracowanie planu pracy przedszkola na rok szkolny 2020/21 Dyrektor, RP 25.08.2021r.
Monitorowanie dokumentacji pod kątem zgodności z aktualizowanymi przepisami prawa dyrektor cały rok
Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przez nauczycieli nauczyciele cały rok
Organizacja nowego roku szkolnego dyrektor 25.08.2021
Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej. Dyrektor, wychowawcy grup Do 1 lipca 2022
II. Rozwój zawodowy nauczycieli Określenie potrzeb w zakresie kształcenia i doskonalenia – wnioski nauczycieli dyrektor, wicedyrektor 25.08.2021r.,

cały rok

Opracowanie planu szkoleń dla nauczycieli dyrektor IX/2021
Wspieranie samodoskonalenia nauczycieli dyrektor, wicedyrektor cały rok
Szkolenia RP dyrektor, wicedyrektor,

nauczcyciel metodyk ODiDZN

12/2021

05/2022

Wzbogacanie księgozbioru przedszkolnego dyrektor, właściciel cały rok
Gromadzenie artykułów, czasopism i literatury współczesnej promującej zagadnienie kształtowania i inspirowania pozytywnych postaw u dzieci dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele cały rok
Poszukiwanie nowych, ciekawych metod pracy w szczególności zajęć umuzykalniających.

Wprowadzanie do codziennych zajęć Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Nauczyciele

nauczyciele

cały rok,

jeden raz w tygodniu

III. Kontynuacja WDN Wykorzystanie zdobytych na szkoleniach umiejętności w praktyce, upowszechnianie  wiedzy wśród nauczycieli przedszkola – zajęcia koleżeńskie. nauczyciele kontraktowi – zajęcia koleżeńskie 1 raz w roku
IV. Wzbogacanie bazy przedszkola – poprawa warunków działalności przedszkola Zakup zabawek dla wszystkich grup wiekowych wg zgłoszonych potrzeb i zasobów finansowych dyrektor ds. dydaktycznych, Prezes Strefy Edukacji E=mc2 cały rok
V. Dbanie o wizerunek przedszkola – klimat i kulturę Dbanie o estetykę placówki i jej otoczenie wszyscy pracownicy cały rok
Prezentowanie właściwej postawy wobec rodziców i innych partnerów przedszkola – otwarcie na współpracę, prezentowanie wysokiej kultury bycia dyrektor, nauczyciele cały rok
Podjęcie przez nauczycieli dodatkowych obowiązków związanych z działalnością przedszkola, organizowanie konsultacji dla rodziców, koordynowanie imprez przedszkolnych nauczyciele cały rok
VI. Promocja przedszkola Prowadzenie strony internetowej przedszkola i jej bieżąca aktualizacja Osoba odpowiedzialna za stronę,

Strefa Edukacji E=mc2

cały rok
Udział w imprezach na terenie miasta Grudziądza i poza nim. dyrektor, wicedyrektor i nauczyciele cały rok
Organizowanie uroczystości rodzinnych na terenie przedszkola nauczyciele zgodnie z kalendarzem uroczystości przedszkolnych
II. Kształcenie I. Dobór programów wychowania przedszkolnego Przegląd programów ministerialnych i autorskich. Ocena realizowanego programu. RP 26.06.2021
Wybór programów wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/22, dopuszczenie zestawu programów na rok szkolny 2021/22; RP

dyrektor

25.08.2021
II . Organizacja przebiegu procesu dydaktyczno – wychowawczego Dbałość o bezpieczeństwo – upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa wśród dzieci. Nauczyciele, instytucje współdziałające-straż miejska, policja cały rok
Zorganizowanie na terenie przedszkola imprez edukacyjnych – udział w spektaklach teatralnych w Grudziądzu. Udział w zajęciach poza placówką. dyrektor, nauczyciele cały rok
Systematyczne prowadzenie zajęć z dziećmi na temat prawidłowych relacji z otoczeniem – zachęcenie do współdziałania w grupie, tworzenie umów regulujących zachowania dzieci wobec innych ludzi (rówieśników, członków rodziny, itp.) zapoznanie dzieci z Dziecięcym Kodeksem Zachowań. Kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań – nagradzanie za ich stosowanie. Uświadamianie dzieciom odmienności każdego człowieka, konieczności jej uszanowania nauczyciele cały rok
Aranżowanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu twórczej aktywności poprzez: formy sceniczne (prezentacje na terenie przedszkola i poza nim), poszerzenie doświadczeń plastyczno – konstrukcyjnych (wystawy prac), ekspresję muzyczną (udział w konkursach) i inne formy nauczyciele, dyrektor cały rok
Indywidualizacja pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauczyciele, cały rok
Prowadzenie zajęć dodatkowych: muzyczno – rytmicznych, zajęcia sportowo-piłkarskie, Capoeira, robotyka instruktorzy cały rok
Wykorzystanie terenu przy przedszkolu podczas zajęć ruchowych, plastycznych przyrodniczych, rekreacyjnych. nauczyciele cały rok
Organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu, organizowanie gier zespołowych nauczyciele cały rok
Wykorzystanie sali gimnastycznej do zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych ; nauczyciele cały rok
Zapewnienie dzieciom stałego kontaktu z muzyką nauczyciele cały rok
Wykorzystanie w pracy dydaktycznej i wyrównawczej edukacyjnych programów komputerowych i tablicy interaktywnej w pracy z dziećmi 5 i 6-letnimi nauczyciele cały rok
Diagnozowanie poziomu funkcji percepcyjno – motorycznych (dokumentowanie obserwacji wstępnej); tworzenie opinii dla PPP, organizowanie pomocy specjalistycznej dla dzieci ze stwierdzonymi deficytami w zakresie funkcji percepcyjno – motorycznych. Współpraca z rodzicami w tym zakresie dyrektor, nauczyciele, logopeda, psycholog, cały rok
III. Efekty pracy dydaktyczno – wychowawczej Diagnozowanie poziomu wiedzy i  umiejętności wychowanków-prowadzenie obserwacji pedagogicznych. nauczyciele cały rok
Diagnoza gotowości szkolnej nauczyciel  grupy Kubusiów IV 2021
Udział w organizowanych przeglądach, konkursach i imprezach w przedszkolu i poza nim. Eksponowanie sukcesów nauczyciele cały rok
III. Wychowanie i opieka  I. Podnoszenie jakości pracy wychowawczej i podejmowanie działań profilaktycznych Doskonalenie własnego warsztatu pracy – udział w szkoleniach, kursach, studiach, warsztatach. nauczyciele cały rok
Zapobieganie i szybkie reagowanie na zaistniałe trudności wychowawcze; współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Prowadzenie zajęć profilaktycznych z dziećmi przez pracowników PPP  i zatrudnionych w przedszkolu specjalistów. wicedyrektor, nauczyciele, pracownicy PPP, logopeda, psycholog, oligofrenopedagoga cały rok
Organizacja spotkań ze specjalistami w celu pedagogizacji rodziców np. w zakresie dojrzałości szkolnej, nadpobudliwości, agresji, wad wymowy, postawy i innych w miarę potrzeb wicedyrektor, nauczyciele w ciągu roku przedszkolnego
 

 

II. Doskonalenie pracy opiekuńczej

Współdziałanie w procesie wychowawczym z domem rodzinnym.

Systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych dzieci.

Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców

nauczyciele cały rok
Informowanie rodziców o formach pomocy i instytucjach niosących pomoc dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele cały rok szkolny
IV. Współpraca ze środowiskiem I. Aktywizowanie rodziców do współpracy z przedszkolem Dostępność Statutu przedszkola dla Rodziców, zapoznanie rodziców z celami i zadaniami Rocznego planu pracy, planu nadzoru pedagogicznego, programem wychowawczym, koncepcją przedszkola, zestawem dopuszczonych do użytku  programów wychowania przedszkolnego dyrektor, nauczyciele cały rok, zebranie ogólne rodziców oraz spotkania grupowe;
Angażowanie rodziców w życie przedszkola. Organizowanie imprez dla dzieci, pomoc w przygotowaniu uroczystości (dekoracje, stroje, itp.) dyrektor, nauczyciele, rodzice cały rok
II . Rozwijanie współpracy z innymi placówkami oświatowymi i lokalnymi Współpraca ze szkołami  podstawowymi, PPP.

Zorganizowanie wycieczki na miejskie obiekty sportowe, do CEE, muzeum, planetarium, szkołą muzyczną, szkołą podstawową.

dyrektor, nauczyciele cały rok
Korzystanie z możliwości współpracy z: biblioteką, Strażą Pożarną, Komendą Policji, Ośrodkiem Zdrowia, Strażą Miejską. dyrektor, nauczyciele cały rok
Kalendarz stałych uroczystości
Termin

 

Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie scenariusza
21 Wrzesień  2021r. Światowy Dzień Przedszkolaka Agnieszka Dombrowska, Anna Iwanicka
8 Październik 2021r Pasowanie na przedszkolaka Aleksandra Świder, Agnieszka Dykalska, Weronika Sinicka
14 październik 2021r. Dzień Edukacji Narodowej  Agnieszka Janczewska, Magdalena Krośnicka
29 Październik 2021r. Halloween Magdalena Krośnicka, Anna Iwanicka, Monika Kozłowska
9 listopad 2021r. Dzień Niepodległości Agnieszka Janczewska, Ewelina Rogowska
 

25 Listopad  2021r.

Listopad  2021r.

 

Święto Pluszowego Misia

Andrzejki

Grupy starsze:

M. Krosnicka, H. Gąsiorowska

Grupy młodsze:

A. Dombrowska, A. Olszewska

wychowawcy grup

listopad/grudzień 2021 Zajecia otwarte dla rodziców Osoby prowadzące zajęcia z j. anielskiego
Listopad/Grudzień 2021 Kiermasz Bożonarodzeniowy H.Gąsiorowska, W. Sinicka
Grudzień  2021r. Wyjście na Jarmark Sw Mikołaja

Mikołajki w przedszkolu

Grupy najstarsze:

Magdalena Krośnicka, Agnieszka Janczewska

wychowawcy poszczególnych grup

Grudzień 2021r. Wigilia, spotkanie opłatkowe, wizyta św. Mikołaja

( zakup upominków – książki)

Właściciel/dyrektor/

wychowawcy

Styczeń 2022r. Kolędowanie z rodzicami Grupy najstarsze:

Agnieszka Janczewska, Magdalena Krośnicka

17-30 styczen 2022 Ferie zimowe
8/9 luty 2022

 

18  luty 2022

Dzień Babci i Dziadka,

Bal karnawałowy

Wychowawcy grup,

H. Gąsiorowska, B. kaczmarek, A. Dykalska, E. Rogowska, W. Sinicka

14 luty 2022r. Walentynki Wychowawcy grup
kwiecień 2022 Konkurs na najładniejszą rodzinną ozdobę wielkanocną Wychowawcy grup/Dyrektor
kwiecień 2022 Kiermasz wielkanocny E. Rogowska, B. Kaczmarek
21 marzec 2022r. Pierwszy Dzień wiosny Aleksandra Świder

Anna Iwanicka

Monika Kozłowska

8 marca 2022. Dzień kobiet Wychowawcy grup

7 kwiecień 2022 
 

Dzień Służby Zdrowia

Aleksandra Świder, M. Krośnicka
15 Kwiecień 2022r. Śniadanie wielknocne, wizyta zajączka wielkanocnego Wychowawcy grup
Kwiecień ( II połowa)2022r. Zajęcia otwarte Wychowawcy grup
Maj 2022 Konkurs recytatorski w j. angielskim

pt. „We love English”

Wychowawcy/Dyrektor
27 k

ń 2021r. Wychowawcy/ Dyrektor
4 Maj 2021

wiecie

 

4 maja 2022

Święto Flagi Państwowej- Apel A.Janczewska, E. Rogowska
 

Maj 2022r..

 

Konkurs plastyczny „Kocham Cię Polsko”

Wychowawcy grup
25/26 Maj 2022r. Dzień Matki i Ojca Wychowawcy poszczególnych grup
1 Czerwiec 2022r. Dzień dziecka Anna Iwanicka, Agnieszka Dombrowska, Aleksandra Świder, Monika Kozłowska
 

10 czerwiec 2022r.

 

 

Konkurs „Mam talencik”

Wychowawcy grup/Dyrektor
 

17/18 czerwiec 2022r.

 

Zielona noc sześciolatków

Wychowawca grupy/ Dyrektor
Czerwiec 2022r. Pożegnanie dzieci idących do szkoły  

Agniezka Janczewska

 

Ewelina Rogowska

Harmonogram wycieczek

TEMATYKA WYCIECZKI 

TERMIN

Wycieczki związane z realizacją planowanej tematyki kompleksowej

 

Szkoły Podstawowe znajdujące się w pobliżu placówki – Kubusie;

Biblioteka Publiczna w Grudziądzu

Urzędy i zakłady użyteczności publicznej- poczta, apteka, przychodnia zdrowia, CK Teatr

Centrum Edukacji Ekologicznej, Planetarium, Muzeum- zajęcia plastyczne dla przedszkolaków

Miejski Dom Kultury, Miejsca pamięci narodowej, Policja, Szkoła muzyczna

Według miesięcznych planów pracy.
Wycieczki :

Miejsca wycieczek oraz dokładne daty ustalone zostaną w II semestrze 2020/21

Maj/czerwiec 2022
Plan współpracy z biblioteką
lp. PROPOZYCJA

TERMIN

1 Wypożyczanie książek dla grupy do czytania w przedszkolu W ciągu roku szkolnego
2 Zajęcia biblioteczne Uzgodnienie z bibliotekarzem
3 Czytanie przez bibliotekarki lub zaproszonych gości literatury dziecięcej w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. raz na kwartał
Plan współpracy z rodzicami

Lp

Tematyka spotkań

Odpowiedzialny

1 Organizacja zebrań:

1.Organizacyjno – informacyjne do 30.09.2021r. ( Przedszkole)

dyrektor, wicedyrektor

nauczyciele poszczególnych grup

2 Prowadzenie rozmów indywidualnych na temat rozwoju dzieci . nauczyciele oddziałów
3 Prowadzenie indywidualnych konsultacji z Rodzicami dzieci 6-letnich w celu omówienia diagnozy wstępnej i końcowej połączone z wydaniem  na koniec roku szkolnego pisemnej „ Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w klasie I”. nauczyciel grupy Kubusiów, dyrektor i wicedyrektor

XI/2021, IV/2022

4 Systematyczne prowadzenie korespondencji e-mailowej z Rodzicami przez i-przedszkole. nauczyciele oddziałów
5 Organizowanie zajęć otwartych w przedszkolu .- I i II semestr z uwzględnieniem zajęć muzycznych; zamieszczanie na stronie treści poznanych piosenek i wierszy. nauczyciele oddziałów , dyrektor XI/2021, IV/2022

przez cały rok

6 Włączenie rodziców do organizacji i udziału w  uroczystościach przedszkolnych , np. kolędowanie,  Dzień Babci i Dziadka,  Dnia Matki, Dnia Ojca, Dnia Dziecka; nauczyciele grup, wg kalendarza imprez
7 Włączanie Rodziców do pomocy nad sprawowaniem opieki nad dziećmi podczas wycieczek , lokalnych przedszkolnych imprez kulturalnych. dyrekcja, nauczyciele grup
8 Włączenie rodziców do udziału w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. nauczyciele poszczególnych grup