ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

W  ZAKRESIE  PRACY  DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZEJ  NA  ROK SZKOLNY 2017/2018

Zarządzanie i organizacja pracy przedszkola

OBSZAR

CELZADANIA I SPOSOBY REALIZACJIOSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN REALIZACJI

I. Zarządzanie i organizacja pracy przedszkola

I. Aktualizacja

dokumentacji

przedszkola,

organizacja pracy przedszkola

Opracowanie planu pracy przedszkola na rok szkolny 2018/19Dyrektor, RP27.08.2018
Opracowanie planu nadzoru pedagogicznegodyrektorIX/2018
Monitorowanie dokumentacji pod kątem zgodności z aktualizowanymi przepisami prawadyrektorcały rok
Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przez nauczycielinauczycielecały rok
Organizacja nowego roku szkolnegodyrektor27.08.2018
Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej.Dyrektor, wychowawcy grupDo 30 czerwca 2019r.
II. Rozwój zawodowy nauczycieliOkreślenie potrzeb w zakresie kształcenia i doskonalenia – wnioski nauczycielidyrektor, wicedyrektor

27.08.2018r.,

cały rok

Opracowanie planu szkoleń dla nauczycielidyrektorIX/2018
Wspieranie samodoskonalenia nauczycielidyrektor, wicedyrektorcały rok
Szkolenia RP

dyrektor, wicedyrektor,

nauczcyciel metodyk ODN

10,11/2018

 

05/2019

 

Wzbogacanie księgozbioru przedszkolnegodyrektorcały rok
Gromadzenie artykułów, czasopism i literatury współczesnej promującej zagadnienie kształtowania i inspirowania pozytywnych postaw u dziecidyrektor, wicedyrektor, nauczycielecały rok
Poszukiwanie nowych, ciekawych metod pracy w szczególności w zakresie zajęć umuzykalniających.

Nauczyciele

 

cały rok,
 Wprowadzanie do codziennych zajęć Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicznauczycielejeden raz w tygodniu
III. Kontynuacja WDNWykorzystanie zdobytych na szkoleniach umiejętności w praktyce, upowszechnianie  wiedzy wśród nauczycieli przedszkola – zajęcia koleżeńskie.nauczyciele kontraktowi – zajęcia koleżeńskie

1 raz w roku

 

 

IV. Wzbogacanie bazy przedszkola – poprawa warunków działalności przedszkolaZakup zabawek dla wszystkich grup wiekowych wg zgłoszonych potrzeb i zasobów finansowychdyrektor ds. dydaktycznych, Prezes Strefy Edukacji E=mc2cały rok
V. Dbanie o wizerunek przedszkola – klimat i kulturęDbanie o estetykę placówki i jej otoczeniewszyscy pracownicycały rok
Prezentowanie właściwej postawy wobec rodziców i innych partnerów przedszkola – otwarcie na współpracę, prezentowanie wysokiej kultury byciadyrektor, nauczycielecały rok
Podjęcie przez nauczycieli dodatkowych obowiązków związanych z działalnością przedszkola, organizowanie konsultacji dla rodziców, koordynowanie imprez przedszkolnychnauczycielecały rok
VI. Promocja przedszkolaProwadzenie strony internetowej przedszkola i jej bieżąca aktualizacjaOsoba odpowiedzialna za stronęcały rok
Udział w imprezach na terenie miasta Grudziądza i poza nim.nauczycielecały rok
Organizowanie uroczystości rodzinnych na terenie przedszkolanauczycielezgodnie z kalendarzem uroczystości przedszkolnych
II. KształcenieI. Dobór programów wychowania przedszkolnegoPrzegląd programów ministerialnych i autorskich. Ocena realizowanego programu.RP27.08.2018
Wybór programów wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/19, dopuszczenie zestawu programów na rok szkolny 2018/2019.

RP

 

dyrektor

27.08.2018
II . Organizacja przebiegu procesu dydaktyczno – wychowawczegoDbałość o bezpieczeństwo – upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa wśród dzieci.Nauczyciele, instytucje współdziałające-straż miejska, policjacały rok
Zorganizowanie na terenie przedszkola imprez edukacyjnych – udział w spektaklach teatralnych w Grudziądzu. Udział w zajęciach poza placówką.dyrektor, nauczycielecały rok
Systematyczne prowadzenie zajęć z dziećmi na temat prawidłowych relacji z otoczeniem – zachęcenie do współdziałania w grupie, tworzenie umów regulujących zachowania dzieci wobec innych ludzi (rówieśników, członków rodziny, itp.) zapoznanie dzieci z Dziecięcym Kodeksem Zachowań. Kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań – nagradzanie za ich stosowanie. Uświadamianie dzieciom odmienności każdego człowieka, konieczności jej uszanowanianauczycielecały rok
Aranżowanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu twórczej aktywności poprzez: formy sceniczne (prezentacje na terenie przedszkola i poza nim), poszerzenie doświadczeń plastyczno – konstrukcyjnych (wystawy prac), ekspresję muzyczną (udział w konkursach) i inne formynauczyciele, dyrektorcały rok
Indywidualizacja pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.Dyrektor, specjaliści, nauczyciele,cały rok
Prowadzenie zajęć dodatkowych: caepoeira, zajęcia sportowo-piłkarskie, rytmika.instruktorzycały rok
Wykorzystanie terenu przy przedszkolu podczas zajęć ruchowych, plastycznych przyrodniczych, rekreacyjnych.nauczycielecały rok
Organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu, organizowanie gier zespołowychnauczycielecały rok
Wykorzystanie sali gimnastycznej do zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych ;

nauczyciele

 

cały rok
Zapewnienie dzieciom stałego kontaktu z muzykąnauczycielecały rok
Wykorzystanie w pracy dydaktycznej i wyrównawczej edukacyjnych programów komputerowych i tablicy interaktywnej w pracy z dziećmi 5 i 6-letniminauczycielecały rok
Diagnozowanie poziomu funkcji percepcyjno – motorycznych (dokumentowanie obserwacji wstępnej); tworzenie opinii dla PPP, organizowanie pomocy specjalistycznej dla dzieci ze stwierdzonymi deficytami w zakresie funkcji percepcyjno – motorycznych. Współpraca z rodzicami w tym zakresie

Dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele, logopeda, psycholog,

Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

cały rok
III. Efekty pracy dydaktyczno – wychowawczejDiagnozowanie poziomu wiedzy i  umiejętności wychowanków-prowadzenie obserwacji pedagogicznych.nauczycielecały rok
Diagnoza gotowości szkolnejnauczyciel  grupy KubusiówIV 2019
Udział w organizowanych przeglądach, konkursach i imprezach w przedszkolu i poza nim. Eksponowanie sukcesównauczycielecały rok
III. Wychowanie i opieka  I. Podnoszenie jakości pracy wychowawczej i podejmowanie działań profilaktycznychDoskonalenie własnego warsztatu pracy – udział w szkoleniach, kursach, studiach, warsztatach.nauczycielecały rok
Zapobieganie i szybkie reagowanie na zaistniałe trudności wychowawcze; współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Prowadzenie zajęć profilaktycznych z dziećmi przez pracowników PPP  i zatrudnionych w przedszkolu specjalistów.wicedyrektor, nauczyciele, pracownicy PPP, logopeda, psycholog,oligofrenopedagoga.cały rok
Organizacja spotkań ze specjalistami w celu pedagogizacji rodziców np. w zakresie dojrzałości szkolnej, nadpobudliwości, agresji, wad wymowy, postawy i innych w miarę potrzebwicedyrektor, nauczycielew ciągu roku przedszkolnego

 

 

II. Doskonalenie pracy opiekuńczej

Współdziałanie w procesie wychowawczym z domem rodzinnym.

Systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych dzieci.

 

Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców

nauczyciele

cały rok

 

XI/2018

IV/2019

Informowanie rodziców o formach pomocy i instytucjach niosących pomocdyrektor, wicedyrektor, nauczycielecały rok szkolny
IV. Współpraca ze środowiskiemI. Aktywizowanie rodziców do współpracy z przedszkolemDostępność Statutu przedszkola dla Rodziców, Rocznego planu pracy, Kalendarza uroczystości w przedszkolu, Programem wychowawczym, koncepcją przedszkola, zestawem dopuszczonych do użytku  programów wychowania przedszkolnego.dyrektor, nauczycielecały rok, zebranie ogólne rodziców oraz spotkania grupowe;
Angażowanie rodziców w życie przedszkola. Organizowanie imprez dla dzieci, pomoc w przygotowaniu uroczystości (dekoracje, stroje, itp.)dyrektor, nauczyciele, rodzicecały rok
II . Rozwijanie współpracy z innymi placówkami oświatowymi i lokalnymi

Współpraca ze szkołą  podstawową, PPP.

Zorganizowanie wycieczki na miejskie obiekty sportowe, do CEE, muzeum, planetarium, szkołą muzyczną.

dyrektor, nauczycielecały rok
Korzystanie z możliwości współpracy z: biblioteką, Strażą Pożarną, Komendą Policji, Ośrodkiem Zdrowia, Strażą Miejską.dyrektor, nauczycielecały rok

Kalendarz stałych uroczystości

Termin

Tematyka

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie scenariusza

Wrzesień 2018r.„Sprzątanie świata”Nauczycielki najstarszych grup:

Katarzyna Naporowska,

Marlena Horaczek;

Wrzesień  2018r.Pasowanie na przedszkolakaSylwia Lachowicz
Wrzesień  2018r.Światowy Dzień PrzedszkolakaWszystkie nauczycielki
15 październik 2018r.Dzień Edukacji NarodowejMarlena Horaczek
31 Październik 2018r.HalloweenMarta Chmielewska, Barbara Kaniecka
12 Listopad 2018r.Dzień NiepodległościKatarzyna Naporowska

Marlena Horaczek

26 Listopad  2018r.

30 Listopad  2018r.

 

Święto Pluszowego Misia

Andrzejki

Grupy starsze:

Katarzyna Naporowska

Grupy młodsze:

Agnieszka Janczewska

Odpowiedzialni wychowawcy poszczególnych grup

Listopad  2018r.

 

Zajęcia otwarte dla rodzicówOdpowiedzialni wychowawcy-termin ustalony 14 dni wcześniej
6 Grudzień  2018r.Wyjście na Jarmark Sw Mikołaja

Mikołajki w przedszkolu

Grupy najstarsze:

Naporowska Katarzyna, Horaczek Marlena

wychowawcy poszczególnych grup

Grudzień 2018r.

 

Wigilia, spotkanie opłatkowe, wizyta św. Mikołaja

( zakup upominków – książki)

Właściciel/dyrektor/wychowawcy
Styczeń 2019r.Kolędowanie z rodzicamiGrupy najstarsze:

Naporowska K., Horaczek M.

 

14 – 27 Styczeń 2019r.Ferie zimowe – Zimowa OlimpiadaGrupy najstarsze: K. Naporowska, M. Kamińska

Grupy najmłodsze: A. Janczewska, B. Kaniecka

 1 Luty 2019r.

 

Luty 2019r.

Dzień Babci i Dziadka,

 

Bal karnawałowy

Wychowawcy grup,

 

Kamila Wyłupska, Magdalena Krośnicka

 

14 luty 2019rWalentynkiWychowawcy grup
21 marzec 2019r.Pierwszy Dzień wiosnyGrupy młodsze:

S. Lachowicz, A. Janczewska, M.Chmielewska

Grupy starsze: M. Horaczek, K. Naporowska

8 marca 2019r.Dzień kobietWychowawcy grup
18 Kwiecień 2019r.

 

Śniadanie wielkanocne, wizyta zajączka wielkanocnegoWychowawcy grup
Kwiecień ( I połowa)2019r.

 

Zajęcia otwarteOsoby prowadzące wybrane zajęcia dodatkowe

– zajęcia sportowo-piłkarskie

Kwiecień 2019r.Dzień Służby ZdrowiaWychowawcy grup
Maj 2019r.Święto Flagi PaństwowejMarlena Horaczek, Katarzyna Naporowska

 

Maj 2019r.Dzień Matki i OjcaWychowawcy poszczególnych grup
Czerwiec 2019r.Dzień dzieckaKamila Wyłupska, Barbara Kaniecka
Czerwiec 2019r.Tydzień SportuKatarzyna Naporowska, Magdalena Kamińska
Czerwiec 2019r.Pożegnanie dzieci idących do szkołyMarlena Horaczek

Harmonogram wycieczek

TEMATYKA WYCIECZKI

TERMIN

Wycieczki związane z realizacją planowanej tematyki kompleksowej

Szkoły Podstawowe znajdujące się w pobliżu placówki – Kubusie;

Biblioteka Publiczna w Grudziądzu

Urzędy i zakłady użyteczności publicznej- poczta, apteka, przychodnia zdrowia, CK Teatr

Centrum Edukacji Ekologicznej, Planetarium, Muzeum- zajęcia plastyczne dla przedszkolaków

Miejski Dom Kultury, Miejsca pamięci narodowej, Policja, Szkoła muzyczna, Szkoła Podstawowa.

 

Według miesięcznych planów pracy.
Wycieczki :

Miejsca wycieczek oraz dokładne daty ustalone zostaną w II semestrze 2018/19

 

Maj/czerwiec 2019

Plan współpracy z biblioteką

lp.

PROPOZYCJA

TERMIN

1Wypożyczanie książek dla grupy do czytania w przedszkoluW ciągu roku szkolnego
2Zajęcia biblioteczneUzgodnienie z bibliotekarzem
3Czytanie przez bibliotekarki lub zaproszonych gości literatury dziecięcej w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.raz na kwartał

Plan współpracy z rodzicami
LpTematyka spotkań

Odpowiedzialny

1Organizacja zebrań:

1.Organizacyjno – informacyjne do 30.09.2018r. ( Przedszkole)

 

dyrektor, wicedyrektor

nauczyciele oddziałów

2Prowadzenie rozmów indywidualnych na temat rozwoju dzieci .nauczyciele oddziałów
3Prowadzenie indywidualnych konsultacji z Rodzicami dzieci 6-letnich w celu omówienia diagnozy wstępnej i końcowej połączone z wydaniem  na koniec roku szkolnego pisemnej „ Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w klasie I”.nauczyciel grupy Kubusiów, dyrektor i wicedyrektor

XI/2018, IV/2019

4Systematyczne prowadzenie korespondencji e-mailowej z Rodzicami przez

i-przedszkole.

nauczyciele oddziałów
5Organizowanie zajęć otwartych w przedszkolu .- I i II semestr z uwzględnieniem zajęć muzycznych; zamieszczanie na stronie treści poznanych piosenek i wierszy.nauczyciele oddziałów , dyrektor XI/2018, IV/2019

przez cały rok

6Włączenie rodziców do organizacji i udziału w  uroczystościach przedszkolnych , np. kolędowanie,  Dzień Babci i Dziadka,  Piknik integracyjny z okazji połączonych świąt: Dnia Matki, Dnia Ojca, Dnia Dzieckanauczyciele oddziałów, wg kalendarza imprez
7Włączanie Rodziców do pomocy nad sprawowaniem opieki nad dziećmi podczas wycieczek , lokalnych przedszkolnych imprez kulturalnych.dyrekcja, nauczyciele oddziałów
8Włączenie rodziców do udziału w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.nauczyciele oddziałów

Kopiowanie zabronione.
Strefa rodzica Roczny plan pracy przedszkola