» Statut

STATUT

STATUT
Niepublicznego Przedszkola
„Dobre Przedszkole”
w Grudziądzu

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

1. Nazwa placówki: Niepubliczne Przedszkole „Dobre Przedszkole” zwana w dalszej części Statutu „Przedszkolem”.
2. Organem prowadzącym przedszkole jest Strefa Edukacji E=mc2, Spółka z o.o,
ul. Chełmińska 206, 86 – 300 Grudziądz, reprezentowana przez: mgr Emilię Szumotalską – Prezesa Zarządu
3. Podstawa prawna działania Przedszkola: Przedszkole działa zgodnie ze Statutem i obowiązującymi przepisami prawa.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogicznym nad Przedszkolem jest Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty – Delegatura w Toruniu.
5. Ustalona nazwa używana przez przedszkole:
Niepubliczne Przedszkole „Dobre Przedszkole”
1. Pieczątka używana przez placówkę zawiera treść:
Strefa Edukacji E=mc2, Spółka z o.o., ul. Chełmińska 206, 86 – 300 Grudziądz,
NIP 5252579048, Regon 147102123;
Niepubliczne Przedszkole „Dobre Przedszkole” ul. Chełmińska 206 ,86-300 Grudziądz ;

Rozdział II
Cele i zadania przedszkola
§ 1

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., tekst jedn. (Dz. U. Nr 256 ,poz.2572 z 2004r. ze zmianami) oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego (Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r.), poprzez:
a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
b) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe;
c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
d) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
e) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
f) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
g) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
h) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
i) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
j) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
a) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
b) kształtowanie umiejętności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
c) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
d) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
e) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
f) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
g) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;
h) wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec;
i) wychowanie przez sztukę: różne formy plastyczne;
j) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
k) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
l) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
m) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
n) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
o) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;
p) przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym;
r) przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

§ 2

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
2. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalone są w planach pracy w poszczególnych grupach przedszkolnych.

§ 3

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;
b) wspomaga indywidualny rozwój dziecka;
c) kształtuje i rozwija ich zainteresowania, motywację, ułatwia poszerzanie wiedzy o najbliższym i dalszym otoczeniu;
d) współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
e) przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole;
f) współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej;
g) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;
h) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p.poż.;
i) współpracuje ze specjalistami (logopeda, psycholog, specjalista od wad postawy) zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc;
j) dla dzieci wymagających specjalnej opieki przygotowuje się specjalne programypomocy.

ROZDZIAŁ III
Organizacja Przedszkola
§ 1

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok za wyjątkiem: dni ustawowo wolnych od pracy, 24 grudnia, 31 grudnia, oraz pierwsze 2 tygodnie lipca każdego roku.
2. „Dobre Przedszkole” w czasie roku przedszkolnego (tj. w okresie od 1 września danego roku do końca czerwca roku następnego) jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-17.00 z wyłączeniem świąt, dni ustawowo wolnych od pracy, Wigilii Świąt Bożego Narodzenia oraz 31 grudnia każdego roku, okresie między świątecznym (tj.27.12 – 30.12) oraz w okresie ferii zimowych województwa kujawsko-pomorskiego. Przedszkole od 15 lipca do 31 sierpnia każdego roku pełni dyżur w godzinach 7.00-17.00.
3. Dzieci mogą odbierać z przedszkola wyłącznie rodzice lub upoważnione pisemnie przez rodziców osoby pełnoletnie, wskazane w oświadczeniu w dniu podpisania umowy.
4. Prawo do odbioru dzieci z Przedszkola przysługuje wyłącznie Usługobiorcy oraz innym osobom wskazanym w pisemnym oświadczeniu, z wyłączeniem osób nieletnich, nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych oraz będących w stanie nietrzeźwym.
5. Wskazanie nowych osób upoważnionych do odbioru dziecka lub cofnięcie upoważnienia dla osób uprzednio upoważnionych do odbioru dziecka z Przedszkola może być dokonane przez osoby uprawnione w każdym czasie na piśmie.

§ 2

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
2. Liczba dzieci zapisanych w oddziale nie może przekroczyć 25.
3. Przedszkole przewidziane jest na 250 dzieci, zgrupowanych w 10 oddziałach.
4. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa „Arkusz organizacji przedszkola” opracowany przez Dyrektora placówki do dnia 31 sierpnia danego roku.
5. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący Przedszkole.
6. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez Dyrektora placówki.
7. Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa godziny posiłków i zajęć prowadzonych w przedszkolu.
8. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierza się opiekę nad oddziałami, ustalają szczegółowe rozkłady dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
9. W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizacje dnia (np. wyjścia do kina i teatru, wycieczki, uroczystości).
10.Czas trwania zajęć obowiązkowych i dodatkowych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
a) z dziećmi 2,5 – 3 letnimi około 15 minut;
b) z dziećmi 3 – 5 letnimi około 30 minut;
11.Organizację i terminy wszystkich zajęć, oraz odpłatność zajęć dodatkowych ustalane są przez Dyrektora ds. dydaktycznych.
12.Przedszkole na życzenie rodziców może organizować odpłatne lekcje religii.
13.Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 3

1. Organ prowadzący powierza każdą grupę opiece określonych nauczycieli, a w razie potrzeby w grupach młodszych dodatkowo pomocy wychowawcy.
2. W miarę możliwości organizacyjnej oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swoją grupę przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 4

1. Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu oraz dotacji gminnych. Dopuszcza się funkcjonowanie grup bezpłatnych, w ramach działalności non-profit.
2. Rodzic lub opiekun prawny w momencie podpisania umowy na opiekę przedszkolną ponosi jednorazowy koszt w wysokości ustalonej przez organ prowadzący,
3. Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka, chyba że Umowa o opiekę przedszkolną stanowi inaczej.
4. Przedszkole zapewnia wyżywienie dla dzieci, wliczone w cenę czesnego.
5. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry, do 5 dnia każdego miesiąca.
6. Przedszkole może być współfinansowane przez sponsorów.

§ 5

1. Przedszkole zapewnia całodzienne wyżywienie dzieci tj. śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek.
2. Dzieci przebywające w placówce 5 godzin zapewniony mają jeden posiłek.
3. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki.

§ 6

1. Przedszkole ubezpiecza dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Przedszkole objęte jest monitoringiem wizyjnym kamer. Podgląd internetowy sal jest dostępny tylko dla rodziców lub opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola za pośrednictwem serwisu internetowego przedszkola.

ROZDZIAŁ IV
Zasady naboru
§ 1

1. Do przedszkola przyjmowane są wszystkie dzieci w wieku od 3 do 6 lat bez względu na płeć, kolor skóry czy wyznanie, których rozwój psychofizyczny umożliwia prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej.
2. Dyrektor może wyrazić zgodę na uczęszczanie do przedszkola dziecka, które nie ukończyło 3 lat – przyjmując tolerancję do 6 miesięcy.
3. Dobór do grup następuje według kryterium wieku.
4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, ale pierwszeństwo mają dzieci kontynuujące zajęcia z poprzedniego roku szkolnego, o ile Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.

§ 2

1. Przyjęcie do przedszkola na okres roku, od września do sierpnia roku następnego, następuje w momencie wpłacenia opłaty „wpisowej” i podpisania przez rodziców i Dyrektora umowy regulującej szczegółowe zasady pobytu dziecka w przedszkolu.
2. Wysokość opłaty wpisowej na dany rok ustala organ prowadzący. W ramach tej kwoty przedszkole zapewnia na okres roku ubezpieczenie NNW oraz wszystkie materiały i pomoce do zajęć.
3. Rodzice mają prawo rozwiązać umowę w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
4. Dyrektor ma prawo rozwiązać umowę w formie pisemnej z miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
5. Dyrektor może skreślić wychowanka z listy wychowanków przedszkola z mocą od dnia następnego po zawiadomieniu o tym fakcie rodzica, w przypadkach:
a) powtórnego naruszenia przez Rodziców godzin odbierania dziecka z przedszkola, po pierwotnym upomnieniu pisemnym;
b) powtórnego naruszenia przez Rodziców terminu płacenia czesnego, po pierwotnym upomnieniu pisemnym;
c) zatajenia przez Rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka, uniemożliwiającego prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej;
d) podjęcia przez Radę Pedagogiczną wniosku o skreśleniu, z powodu nieprzystosowania dziecka do współżycia w grupie rówieśniczej, lub gdy jego zachowanie wykracza poza ogólne normy funkcjonowania w grupie społecznej, po uprzednim powiadomieniu rodziców lub opiekunów prawnych i wyznaczeniu dodatkowego terminu dla podjęcia przez nich działań wychowawczych w celu poprawy zachowania dziecka.

ROZDZIAŁ V
Organy Przedszkola
§ 1

Organami przedszkola są:
1. Organ prowadzący: Strefa Edukacji E=mc2 Spółka z o.o., Dyrektor do spraw dydaktycznych, Wicedyrektor do spraw dydaktycznych;
2. Rada Pedagogiczna ;

§ 2

1. Dyrektorem do spraw dydaktycznych przedszkola jest mgr Emilia Szumotalska.
2. Wicedyrektorem do spraw dydaktycznych przedszkola jest mgr Anna Berkowska.
2. Strefa Edukacji E=mc2 Spółka z o.o. w osobie Prezesa Zarządu mgr Emilii Szumotalskiej, Dyrektora do spraw dydaktycznych mgr Emilii Szumotalskiej i Wicedyrektora mgr Anny Berkowskiej kierują bieżącą działalnością przedszkola, reprezentują je na zewnątrz. Są kierownikami zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

3. Zadania dyrektora do spraw dydaktycznych są następujące:
a) kierowanie bieżącą działalnością placówki,
b) reprezentowanie przedszkola na zewnątrz,
c) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
d) koordynowanie opieki nad dziećmi,
e) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej,
f) współpraca z Rodzicami.

4. Wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a dyrektorem:
a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną przedszkola,
b)współdecyduje o organizacji pracy zajęć dodatkowych,
c)sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy pozostałych pracowników,
d)wykonuje prace biurowe związane z działalnością przedszkola a w szczególności te
zlecone przez dyrektora,
e)reprezentuje placówkę na zewnątrz w przypadku nieobecności dyrektora.

5. Zadania Strefy Edukacji E=mc2 , Spółka z o.o. są następujące:
a) organizowanie administracyjnej obsługi przedszkola,
b) nadzorowanie przestrzeganie przepisów Sanepidu,
c) nadzorowanie respektowania przepisów przeciwpożarowych i BHP,
d) organizowanie gospodarczej obsługi przedszkola,
e) prowadzenie dokumentacji administracyjnej,
f) prowadzenie gospodarki finansowej,
g) ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe wykorzystanie finansów przedszkola,
h) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p.poż,
i) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Zadania wspólne Dyrektora do spraw dydaktycznych i Strefy Edukacji E=mc2 Sp z o.o. są następujące:
a) kierowanie polityka kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
b) podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego.

§ 3

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym i sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą Przedszkola, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rada Pedagogiczna ustala w oparciu o własny regulamin założenia, wytyczne oraz programy na dany rok przedszkolny.
3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
a) Dyrektor Przedszkola, jako jej przewodniczący;
b) Wszyscy nauczyciela zatrudnieni w przedszkolu;
4. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
a) ustalanie pod względem merytorycznym rocznych i miesięcznych planów pracy Przedszkola w trakcie roku może nanosić w nim drobne zmiany i poprawki nie zmieniając koncepcji rocznej;
b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
c) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
d) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków;
e) przygotowanie projektu zmian Statutu Przedszkola;
f) członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo do hospitacji wybranych przez siebie zajęć w przedszkolu oraz do wydawania opinii o prowadzących i ich metodach pracy;
g) Rada Pedagogiczna proponuje również cykl wykładów i ćwiczeń dla personelu w celu podnoszenia jego kwalifikacji zawodowych;
h) Rada Pedagogiczna może proponować wykłady dla rodziców na wybrane tematy dotyczące metod wychowawczych;
i) Rada Pedagogiczna współpracuje z rodzicami;
j) Rada Pedagogiczna ustala w drodze uchwały zestaw programów wychowania przedszkolnego, który będzie obowiązywał w placówce przez kolejne 3 lata. W uzasadnionych wypadkach Rada Pedagogiczna może dokonać zmian w przyjętym zestawie programów, lecz zmiany te mogą być wprowadzone dopiero z początkiem roku szkolnego.
5. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom.
6. Dyrektor ma prawo zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej zapowiadając je z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

§ 4
Współdziałanie organów

1. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu tworzenie wychowankom jak najlepszych warunków rozwoju oraz podnoszenia jakości pracy przedszkola.
2. Każdy z nich ma możliwość właściwego, swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty i zawartych szczegółowo w statucie przedszkola.
3. Między Strefą Edukacji E=mc2 Spółka z o. o., Dyrektorem do spraw dydaktycznych,Wicedyrektorem do spraw dydaktycznych i Radą Pedagogiczną obowiązują następujące zasady współdziałania:
a) Strefa Edukacji E=mc2 Spółka z o. o., Dyrektor i Wicedyrektor do spraw dydaktycznych, Rada Pedagogiczna wspólnie organizują pracę przedszkola (wycieczki, uroczystości, wzbogacanie przedszkola w zabawki, pomoce dydaktyczne).
b) Organy przedszkola wspólnie informują się o podejmowanych działaniach i decyzjach, współpracują ze sobą w sprawach wychowania, nauczania i opieki nad dziećmi.
Między organami przedszkola ustala się następujący tryb rozwiązywania sporów:
1. Polubowne załatwianie sporów w toku:
a) indywidualnych rozmów,
b) nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej z udziałem zainteresowanych stron,
2. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej zwołane na wniosek, odbywać się będzie w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.
3. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu, należy złożyć odwołanie:
a) w zakresie działalności dydaktyczno–wychowawczej do organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
b) w zakresie spraw finansowych i administracyjnych do organu prowadzącego.

ROZDZIAŁ VI
Wychowankowie Przedszkola i Rodzice
§ 1

Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r Dz. U. Z 23 grudnia 1991r. Nr 120, poz.526, a w szczególności do:
a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego;
b) zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
c) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania;
d) ochrony przed wszystkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
e) poszanowanie jego godności osobistej;
f) poszanowania własności;
g) opieki i ochrony;
h) partnerskiej rozmowy na każdy temat;
i) akceptacji jego osoby.

§ 2

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
a) przestrzeganie niniejszego Statutu;
b) respektowanie ustaleń Rady Pedagogicznej;
c) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez
d) rodziców lub opiekunów prawnych osobę zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo;
c) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
d) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, szczególnie niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka.
2. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenie drogi jego indywidualnego rozwoju.
3. Rodzice mają prawo do:
a) zapoznanie się z planem pracy przedszkola oraz planem pracy w grupie;
b) decydowania o udziale dziecka w poszczególnych zajęciach;
c) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
d) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności
e) wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
e) poznania stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole
f) znajomości podstawy programowej wychowania przedszkolnego
g) korzystania z porad logopedy, psychologa i nauczyciela gimnastyki korekcyjnej;
h) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorom wniosków z obserwacji pracy przedszkola.
4. Rodzice mogą przyprowadzać do przedszkola tylko dzieci zdrowe. W sytuacji zawiadomienia rodziców lub opiekunów prawnych przez Dyrektora o chorobie dziecka, zobowiązani oni są niezwłocznie zabrać dziecko z przedszkola.
5. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 2 razy w roku szkolnym.

§ 3

1. W przedszkolu dopuszcza się następujące formy współpracy przedszkola z rodzicami:
a) zebrania grupowe;
b) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami;
c) imprezy okolicznościowe;
d) rozmowy z logopedą;
e) spotkania z psychologiem;
f) spotkania z nauczycielem gimnastyki korekcyjnej.

ROZDZIAŁ VII
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
§ 1

Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
-planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
-wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
-prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
-stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
-odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.;
-współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotna i inną;
-planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
-dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
-eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;
-przeprowadzenie diagnozy wstępnej dla dzieci przed podjęciem nauki w szkole oraz opracowanie pisemnej Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w  którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej;
-współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców( prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z planu pracy realizowanym w danej grupie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
-prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
-realizacja zaleceń Dyrektora i Prezesa i osób kontrolujących, udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień;
-inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym;
-realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora i Prezesa przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każde z dzieci powierzonych jego opiece i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
-poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
-ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
-włączenia ich w działalność przedszkola.

Nauczyciele mają prawo do:
Formułowania autorskich programów nauczania i wychowania;
Decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach kształcenia dzieci;
Korzystania w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, a także ze strony wyspecjalizowanych placówek.

§ 2

Wynagrodzenie nauczycieli ustalone jest na podstawie kontraktów indywidualnych.

§ 3

Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną oddziału.

§ 4

Podstawowym zadaniem zatrudnionych w przedszkolu pracowników administracyjnych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Prezes Zarządu Strefy Edukacji E=mc2, Spółka z o. o
Wynagradzanie pracowników administracji ustalone jest na podstawie kontraktów indywidualnych.

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe

§ 1

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

§ 2

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 3

Prawo nadawania Statutu, wprowadzania do niego zmian lub uzupełnień, należy do prowadzącego placówkę. Zmiany wprowadza się po konsultacjach z organami przedszkola do 30 czerwca każdego roku szkolnego, z mocą obowiązującą od 1 września nowego roku szkolnego.

§ 4

Statut wchodzi w życie z dniem 01 września 2015 roku.
Zatwierdzam